Overvåking av høsttrekkende traner i Nord-Trøndelag i 2002

 

Arbeidsrapport for 2002

 

Per Inge Værnesbranden

Trøndelag Tranegruppe

 

 

Sammendrag:

Telling av høstrastende traner i Nord-Trøndelag høsten 2002 viste at minst 1100 traner ble registrert, noe som er det høyeste antallet siden vi startet tellingene i 1999. Maksimum ble registrert i midten av september, i tidsrommet 13-19.9. På enkelte av rasteplassene var antallet svært variabelt, som i Verdal og Figgadalen, mens i Overhalla holdt antallet traner seg forholdsvis stabilt. I Klingsundet, Figgadalen og Ronglan trakk tranene tidlig vekk fra området. Den kraftige økningen i Verdal, med minst 388 individ, tyder på at traner fra Figgadalen har gjort et opphold her, etter at de trakk vekk fra Figgadalen. De siste tranene ble sett i Overhalla den 5.10. Tre fargemerka traner ble sett i Snåsa og Stod, alle merka i Orkdal/Meldal/Rindals-området. Trekkende traneflokker ble sett på vei øst/sørøstover i Verdalen (Skjækerfossen, Kråksjøen og Sandvika) og ved Feren, Meråker. Det ble ikke funnet noen nye overnattingsplasser. Forsøk med flytelling viste seg å være mer krevende enn antatt, vil bare unntaksvis bli brukt ved senere anledninger.

 

 

Innledning

Prosjektet ”Overvåkning av høsttrekkende traner i Nord-Trøndelag” har pågått i fire år. Årets telling var den siste tellinga hvor rasteplassene ble telt en gang i uka, gjennom hele september, og til siste trane ble registrert. I disse tellingene inngikk også den landsomfattende tranetellinga, i helga 21-22.9. Tellingene ble støttet økonomisk fra Viltfondet v/Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen. I tillegg til telling fra bakken, ble det også forsøkt med flytelling to ganger, 15.9 og 22.9. I Sør-Trøndelag ble det også gjennomført tellinger etter samme mønster.

 

 

Lokalitetene i Nord-Trøndelag

 

Overhalla

I motsetning til tidligere tellinger ble dekningen relativt god i 2002, med tellinger hver eneste helg i september og første helga i oktober. Som tidligere holdt tranene seg i hovedsak mellom Overhalla sentrum og Skage, på begge sider av Namsen. Gjennomsnittlig antall traner pr telling var 346 individ i september, mens den siste helga var 33 traner tilstede den 5.10. Høyeste antall var 396 individ den 14.9. Dette var trolig minimum, da det er krevende å få optimal dekning. Det var ikke mulig å fastslå nøyaktig antall ungfugl eller kullstørrelse for det totale antall traner. Største antall ungfugler var 43 (11,2 % av 385 ind.)  den 7.9. Største antall kull med en unge var 27 den 7.9, mens sju kull med to unger ble registrert 1.9. Det blir 34 par med vellykket hekking. Flokkstørrelsen varierte stort mellom hver tellehelg. Største enkeltflokk var 342 individ den 1.9, og det ble ikke sett traner andre steder denne dagen. Tellingene i Overhalla ble utført av Arne Vanebo, Stig Jønsson og Per Inge Værnesbranden.

 

 

 

Snåsa

Fire tellinger ble gjort i Snåsa før de forsvant. Tranene i Snåsa holdt seg i området ved Gran og Granabukta. Flokkstørrelsen var mellom 13 og 66 traner. Største antall traner ble registrert 14.9, med 66 individ, men nøyaktig antall ungfugler ble ikke registrert. Totalt 3 kull med en unge og 2 kull med to unger ble observert i løpet av telleperioden. Siste registreringsdato var 22.9. Alle tellingene i Snåsa ble gjort av Pål Mølnvik

 

Klingsundet

I området Klingsundet/Stod ble fem tellinger gjort mens det var traner tilstede. Tranene holdt seg mye på Stod-sida, spesielt ved Gusthaugen, men ble også sett ved Kvam på nordsida, og i selve sundet. Største antall var på minst 170 individ den 15.9, og disse ble registrert under flytellinga (se under). Dette er også det største antallet traner som er registrert i området siden høsttellingene startet i 1999. Største andel ungfugler ble sett 15.9, med fem kull med en unge og fire kull med to unger av en flokk på 127 individ. Siste dato med traner var 22.9, mens ingen traner ble registrert den 29.9. Tellingene ble utført av Arne Vanebo, med supplerende data fra Erik Torp.

 

Figgadalen

I Figgadalen forsvant tranene tidlig, og de siste ble sett 14.9. Ingen traner ble funnet dagen etter, og heller ikke 22.9 og 29.9 ble det sett traner. Trolig har disse fuglene forflyttet seg til Verdalen (se under). Fire tellinger foreligger fra Figgadalen i september, men tallene er sprikende (17, 151, 190 og 117 individ). Siste helg de ble sett ble 190 individ sett i flukt den 13.9 (E. & K. Svepstad medd. PIV) og 117 individ den 14.9, og ingen den 15.9. Største andel ungfugler var 7.9, med 12 juv. (antall kull og kullstørrelse ukjent) av 151 individ. Tellingene ble utført av Arne Vanebo, med supplerende data fra Else og Kåre Svepstad og Per Inge Værnesbranden.

 

Verdal

I Verdalsområdet var antall traner svært varierende, noe som trolig kommer av at de ikke har benyttet de tradisjonelle rasteområdene i like stor grad som tidligere. Ca. 200 individ ble sett ved Volen 4.9, mens ”bare” 42 individ ble sett 7-8.9 i området Stiklestad-Vuku. Neste helg (14-15.9) ble 149 individ registrert i samme i området. Den 19.9 ble minst 388 individ sett i flukt opp Leirådal, det høyeste antallet noensinne i Verdalen. Dagen etter var antallet 308. Den markante økningen skyldes trolig traner som er kommet trekkende fra Figgadalen og muligens Klingsundet. Største antall ungfugler var 24 juv. av 182 traner den 22.9, med 14 kull med en unge, og fem kull på to unger. Tellingene i Verdalen ble utført av Halvor Sørhuus og Børge Botnen, med supplerende tellinger av Roar Rismark og Arne Vanebo.

 

Ronglan

Fra Ronglan/Skogn-området ble det kun registrert et fåtall traner i begynnelsen av september (15 individ), mens det største antallet denne høsten kom allerede neste helg, med 80 individ den 6.9. Her ble 10 juv. registrert, med tre kull med en unge, to kull med to unger og et kull med tre unger, noe som er svært uvanlig. Helga etter, 14.9, ble 62 individ registrert, derav seks kull med en unge og et kull med to unger. Siste registreringsdato var 15.9, med 45 individ (flytelling). Verken 22. eller 28.9 ble det sett traner. Tellingene ble utført av Magne Husby og Per Inge Værnesbranden.

 

Stjørdal

I Stjørdalen lå antallet mellom 28 - 65 individ. Fuglene holdt seg i området Øfsti på sørsida av elva, Moanes og Kartum på nordsida av elva og Hegra Maksimum var 15.9 med 65 individ, hvorav fire kull med en unge. Siste registreringsdato var 29.9, med 28 individ. Den 6.10 ble ingen traner sett. Alle tellinger ble gjort av Per Inge Værnesbranden.

 

Andre lokaliteter

Foruten enkeltfamilier sett utenom rasteplassene, ble det registrert trekkende traneflokker på vei mot øst/sørøst i grenseområdene og trolig kom alle fra rasteplassene i Verdal. 46 traner mot øst, ved Langsåa, Feren, Meråker den 22.9 (Tom Roger Østerås). Den 25.9 fløy 13 individ mot sørøst ved Skjækerfossen, Verdal (Inge Storholmen). Den 3.10 ble det rapportert om to flokker, en på 70 individ med retning mot sør ved Sandvika, Verdal (Asle Buran) og 40 individ mot sørøst over Kråksjøen, i retning Storsjøen (ligger på svenskegrensa), Verdal (Jon Arve Husby).

 

Overnattingslokaliteter

Det ble ikke funnet noen nye overnattingslokaliteter i forhold til det som er kjent tidligere.

 

 

Tabell 1. Maksimumstall pr uke for de enkelte lokalitetene i Nord-Trøndelag i 2002. Angir ukentlig største antall traner. - betyr at det ikke er foretatt tellinger i perioden. 0 betyr at lokaliteten er besøkt, uten at traner er sett.

 

Uke 35

26.8-1.9

Uke 36

2-8.9

Uke 37

9-15.9

Uke 38

16-22.9

Uke 39

23-29.9

Uke 40

30.9-6.10

Uke 41

7-13.10

Overhalla

342

385

396

307

300

31

-

Snåsa

51

47

66

47

0

0

-

Klingsundet

106

144

170

61

0

-

-

Figgadalen

17

151

190

0

0

0

-

Verdal

-

200

149

388

150

0

-

Ronglan

15

80

62

0

0

-

-

Stjørdal

40

48

65

35

28

0

-

Andre lok

-

-

-

46

17

110

-

Sum NT

648

1094

1138

925

537

185

-

 

 

Tabell 2. Noen nøkkeltall for de enkelte lokalitetene. Se teksten for detaljer

 

Dato for maks tall

Maks ant. traner

% ungfugl

1-kull

2-kull

3-kull

Gj. snitt

kull-størrelse

Dato siste reg

Antall total-tellinger

Overhalla

14.9

396

?

?

?

-

?

5.10

6

Snåsa

14.9

66

0

0

0

-

0

22.9

5

Klingsundet

15.9

170

?

?

?

-

?

22.9

4

Figgadalen

13.9

190

?

?

?

-

?

14.9

4

Verdal

19.9

388

?

?

?

-

?

26.9

6

Ronglan

6.9

80

12,5

3

2

1

1,67

15.9

3

Stjørdal

15.9

65

6,15

4

0

-

1

29.9

5

Andre lok

 

0

 

 

 

 

 

15.10

 

Maks. antall traner = menes antall traner registrert ved lokaliteten samtidig. Tall i parentes angir andel ungfugl på samme tidspunkt. Antall kull og %-andel ungfugl = her er antall kull differensiert på 1- og 2-er kull. De høyeste verdiene av antall 1- og 2-er kull er brukt. Dato siste registrering = her er dato for desidert siste registrering oppført. Det er ikke ensbetydende med avreisetidspunktet for majoriteten av fuglene. Se under kommentarer for hver enkelt lokalitet tidligere i artikkelen

 

 

Flytelling

Nytt av året var forsøk med telling fra fly. Det var i utgangspunktet planlagt å foreta en telling samme helg som den nasjonale tellinga foregikk, men det ble også gjort en runde helga før. Et innleid småfly fløy fra Værnes og samtlige lokaliteter ble undersøkt. Alle registrerte flokker ble fotografert og telling ble foretatt på bildene i ettertid. Flytellingene ble utført av Per Inge Værnesbranden (15.9) og Georg Bangjord (22.9), sammen med flyger Geir Sommervold.

 

Konklusjonen etter flytellinga var at den er ikke godt nok egnet til formålet. Tranene kan være vanskelige å oppdage på bakken på langt hold. Det ble foretatt tellinger på bakken samme helg som flytellinga, og i de fleste tilfellene ga bakketellingene bedre resultat enn flytellinga. Bare ved Klingsundet ble antall traner større ved flytelling, enn ved bakketelling. Det kan imidlertid være aktuelt å prøve flytelling ved enkelte lokaliteter senere.

 

 

Registrering av fargemerka traner

Det ble også under høstregistreringene i 2002 sett traner som var fargemerka. En unge som ble merket ved Lia, Løkken, Meldal i 2000, sett 1. og 8.9 i Snåsa (Pål Mølnvik). I Stod ble to fargemerka traner sett (Arne Vanebo): en unge merket i Husdalen, Orkdal i 2001, ble sett ved Lillevestre 1.9 og ved Gusthaugen, Stod 7.9. En unge merket Lomunddal, Rindal i 2001, ble også sett ved Lillevestre 1.9.  

 

 

Takk

En stor takk rettes til alle som deltok eller har bidratt med opplysninger. Disse er nevnt under hver lokalitet. Spesielt må framheves Arne Vanebo, som gjennomførte de fleste tellingene i tre av områdene, Overhalla, Klingsundet og Figgadalen. Flyger Geir Sommervold takkes for godt samarbeid under flytellingene.